Aktuální všeobecné a stornovací podmínky

Všeobecné podmínky

1. Vznik smlouvy

Smluvní vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří REKOS s.r.o. Olomouc vznikne podepsáním vyplněné přihlášky/cestovní smlouvy na zájezd a předáním vyplněné přihlášky/cestovní smlouvy cestovní kanceláři. Další podmínkou vzniku smluvního vztahu je zaplacení zálohy ve výši 50 % z celkové ceny zájezdu. Předpokladem účasti na zájezdu je, že úplná cena zájezdu bude uhrazena nejpozději 21 dnů před nástupním termínem. Úplná cena musí být zaplacena bez výzvy cestovní kanceláře REKOS s.r.o. Olomouc.

2. Účast na zájezdech a cestovní doklady

Účastníkem zájezdu se může stát každý za předpokladu, že osoby do 15-ti let se zúčastní pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18-ti let a účastníci ve věku 15-18 let předloží písemný souhlas zákonného zástupce, pokud se tento sám zájezdu neúčastní.

3. Práva a povinnosti zákazníka

 • právo na řádné poskytnutí služeb jmenovitě zahrnutých do ceny zájezdu
 • reklamovat nedodržení služeb přímo na místě pobytu nebo zájezdu u zástupce cestovní kanceláře REKOS s.r.o. Olomouc (průvodce, stálý delegát). U tuzemských pobytů přímo na místě u vedoucího ubytovacího zařízení
 • reklamovat nedodržení služeb (které nebylo možné odstranit v průběhu zájezdu nebo pobytu) nejpozději 1 měsíc po ukončení zájezdu
 • poskytnout cestovní kanceláři pravdivé informace a údaje uváděné v přihlášce/cestovní smlouvě
 • dostavit se včas na místo odjezdu, dodržování programu zájezdu a respektování pokynů průvodce nebo stálého delegáta
 • v případě odstoupení od smlouvy uhradit stornovací poplatky uvedené v odstavci 5 těchto podmínek
 • zákazník je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a jiných předpisů země, do níž cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou jejich nedodržením je zákazník povinnen zaplatit

4. Práva a povinnosti cestovní kanceláře

 • poskytnout zákazníkovi veškeré dostupné informace o dohodnutých službách, programu, místě a odjezdu zájezdu
 • poskytnout zákazníkovi řádně a kvalitně objednané služby
 • řešit prostřednictvím svého zástupce během pobytu nebo zájezdu případné reklamace. Není-li to možné, vyřídit písemnou reklamaci zákazníka nejpozději do 30-ti dnů od data podání reklamace
 • nejpozději 14 dnů před zahájením zájezdu informovat klienta o jeho zrušení z důvodu malé obsazenosti
 • CK REKOS s.r.o. Olomouc je oprávněna zejména v případech, které nemůže ovlivnit a které brání poskytnutí služeb podle předem stanovených podmínek (např. změna kurzu, zvýšení ceny pohonných hmot apod.), změnit cenu zájezdu max. o 10 % ze základní ceny zájezdu

5. Stornovací podmínky

Zákazník má právo kdykoliv od uzavřené smlouvy s CK REKOS s.r.o. Olomouc odstoupit a to buď písemně, nebo osobně. Pokud od smlouvy odstupuje písemně, považuje se za datum zrušení den, kdy bude doručeno storno do cestovní kanceláře. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinnen uhradit cestovní kanceláři stornovací poplatky.

Základní stornopoplatky za zrušení smlouvy v době delší jak 60 dnů před nástupním termínem:

 1. 100 Kč na osobu u zájezdu, který nepřesáhne 1.000 Kč
 2. 200 Kč na osobu u zájezdu, který přesáhne 1.000 Kč

Dojde-li k odstoupení smlouvy v době kratší jak 60 dnů před nástupním termínem, bude zákazníkovi účtován tento stornovací poplatek:

 1. 10 % z ceny zájezdu v době 40-59 dnů před nástupním termínem
 2. 30 % z ceny zájezdu v době 30-39 dnů před nástupním termínem
 3. 50 % z ceny zájezdu v době 10-29 dnů před nástupním termínem
 4. 75 % z ceny zájezdu v době 5-9 dnů před nástupním termínem
 5. 100 % z ceny zájezdu v době kratší jak 5 dnů před nástupním termínem

U kolektivních zájezdů se účtují náklady spojené se zajištěním služeb, případně částky účtované dodavateli služeb (ubytování, jízdné apod.).

6. Pojištění

CK REKOS s.r.o. Olomouc zprostředkovává cestovní zdravotní pojištění včetně storna zájezdu u Pojišťovny UNION, a.s., Bajkalská 29/2, 813 60 Bratislava.

CK REKOS s.r.o. má uzavřeno povinné smluvní pojištění cestovní kanceláře dle zákona č. 159/1999 Sb., na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:

 • neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu
 • nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskuteční
 • nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskuteční pouze z části

7. Provizní prodej

Při provizním prodeji jiným cestovním kancelářím je zákazník povinnen se řídit všeobecnými a stornovacími podmínkami cestovní kanceláře, která zájezd organizuje. Všeobecné a reklamační podmínky jiných cestovních kanceláří jsou k dospozici v CK REKOS s.r.o. Olomouc.

8. Závěrečná ustanovení

 1. tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2015
 2. zákazník stvrzuje svým podpisem na závazné přihlášce/cestovní smlouvě, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu respektuje
 3. zákazník svým podpisem potvrzuje, že souhlasí s použitím jeho osobních údajů a to výhradně pro potřeby cestovní kanceláře REKOS s.r.o. Olomouc v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a to i jménem dalších osob uvedených na cestovní smlouvě. Cestovní kancelář je oprávněna využívat tyto údaje pouze ke své činnosti.